Vuokrauksen ehdot

Teknisen kaupan konevuokraamojen
yleiset vuokrauksen ja palveluiden
toimitusehdot
TK Konevuokraus 2016

 

1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA
Näitä sopimusehtoja sovelletaan irtainten esineiden, kuten rakennustyössä käytettävien
työkoneiden, telineiden ja suojarakenteiden vuokraukseen konevuokraamoliikkeen
(jäljempänä “Vuokralleantaja”) ja vuokralleottajan (jäljempänä “Vuokralleottaja”)
välillä, ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu.
Näitä sopimusehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös mahdollisiin Vuokralleantajan
Vuokralleottajalle tarjoamiin suunnittelu-, asennus-, purku-, huolto-, käyttö,
siirto- ja muihin palveluihin (riippumatta siitä, tarjotaanko ne maksua vastaan
vai ilman erillistä veloitusta), ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta
sovittu. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia
oikeuksia.

2. VUOKRAUKSEEN SOVELLETTAVAT EHDOT

2.1. Vuokrauksen kohde
Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima kalusto (jäljempänä
”Kalusto”) sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokralleantaja
on vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt. Kalustoon ei kuulu
koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto, muottiöljy tai käyttöhenkilökunnan
hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Vuokralleottajalla
ei ole oikeutta siirtää Kalustoa muualle kuin sovittuun käyttökohteeseen.
Kalustoa ei saa viedä maasta ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista
suostumusta. Vuokrasopimus koskee Kaluston normaalia yksivuorokäyttöä. Tätä
laajemmasta käytöstä on sovittava erikseen.

2.2. Vuokra-aika
Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin Kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa
Vuokralleantajan varastosta tai jolloin se sopimuksen mukaan lähetetään
Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin Kalusto palautetaan kaikilta
osin Vuokralleantajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät.
Vuokralleantajan jollekin kalustoryhmälle erikseen määrittelemästä
vuokra-ajan vähimmäispituudesta johtuen vuokra-aika saattaa kuitenkin olla edellä
kuvattua pitempi.

2.3. Toimitusehdot
Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle Vuokralleantajan varastossa. Mikäli luovutuspaikaksi
on sovittu joku muu paikka, sikäli kuin osapuolten kesken ei ole muuta
sovittu, kuljettaminen tapahtuu Vuokralleottajan vastuulla.

2.4. Kaluston palauttaminen
Vuokralleottajan tulee palauttaa Kalusto Vuokralleantajalle välittömästi vuokra-ajan
päättyessä puhdistettuna, pakattuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli
vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus
on tapahtunut.

2.5. Kaluston asentaminen ja purkaminen
Vuokralleottaja vastaa itse Kaluston asentamisesta ja purkamisesta, ellei osapuolten
välillä ole muuta kirjallisesti sovittu.
Asentamis- ja purkutyöt sekä niiden johtaminen on annettava pätevälle henkilökunnalle.
Vuokralleantaja ei vastaa niiden rakenteiden turvallisuudesta, jotka Vuokralleottaja
itse tai kolmannen toimesta Kalustosta asentaa. Pyydettäessä Vuokralleantaja
ilmoittaa Vuokralleottajalle Kalustosta pystytettävien rakenteiden
enimmäiskuormitusmäärät.

2.6. Kaluston käyttö, ylläpito ja huolto
Vuokralleottajan tulee:
• tutustua Kaluston turva- ja käyttöohjeisiin ja noudattaa niitä.Vuokralleantaja antaa
tarvittaessa Kaluston käytön opastuksen.
• käyttää Kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ja
sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
• huolehtia työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta.
• hoitaa ja huoltaa Kalustoa asianmukaisesti. Kaluston ylläpito tulee antaa päteville
henkilöille. Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa
Kalustoa eikä tehdä siihen muutoksia ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa
kirjallista suostumusta.
• puhdistaa Kalusto käytön jälkeen.
• valvoa Kalustolle mahdollisesti aiheutuvia tuuli-, lumi- ja vesikuorman aiheuttamia
rasituksia ja ryhtyä viipymättä tilanteen vaatimiin tarpeellisiin toimenpiteisiin
omalla kustannuksellaan.
Vuokrauksen yhteydessä sovitut erilaisten vuokratilojen lämpötilat ovat ohjeellisia ja
niihin vaikuttavat ulkoiset sääolosuhteet. Vuokralleottaja määrittää lämmön tarpeen.
Mikäli luonnonolosuhteista johtuvaa lisälämpöä tarvitaan, vastaa siitä Vuokralleottaja.
Vuokralleottajan edellä kuvatut velvollisuudet ovat voimassa koko
vuokra-ajan, myös asennus- ja purkuaikana, ja riippumatta siitä, käytetäänkö Vuokralleantajan
palveluita.

2.7. Asbestitöiden kielto
Lainsäädännössä on tarkemmin määrätty asbestitöissä käytettävien työvälineiden
käytöstä, puhdistamisesta ja toimintakunnon varmistamisesta. Tämän vuoksi Kalustoa
ei saa käyttää asbestitöihin ilman, että käytöstä ja siihen liittyvistä asioista on
erikseen kirjallisesti sovittu Vuokralleantajan kanssa.

 

3. PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT

3.1. Yleistä
Vuokralleantaja voi tarjota Kaluston lisäksi kalustorakenteiden suunnittelu-, asentamis-
tai muita vuokrausta täydentäviä palveluita. Tällaisiin palveluihin noudatetaan
seuraavia ehtoja.
3.2. Osapuolten velvollisuudet
Jos osapuolet eivät ole muuta sopineet, velvollisuudet jakautuvat soveltuvin osin
seuraavasti:
Vuokralleantaja vastaa
• vain sellaisten palveluiden suorittamisesta, joista on osapuolten kesken erikseen
kirjallisesti sovittu.
Vuokralleottaja vastaa
• suoritettavien töiden mahdollisesti edellyttämän /-ien viranomaislupien hakemisesta,
riippumatta siitä kenen vastuulla töiden suorittaminen on
• sovellettavien määräysten mukaisten sosiaalitilojen osoittamisesta tai hankkimisesta
• sähkövirran toimittamisesta asennuspaikalle
• valaistuksen järjestämisestä
• työalueiden rajaamisesta asennustöiden ajaksi, sekä
• kaikista muista sellaisista Kaluston asentamiseen, suunnitteluun, käyttämiseen
ja purkamiseen liittyvistä toimenpiteistä, joita ei erikseen ole sovittu Vuokralleantajan
tehtäväksi tai vastuulle.
Vuokralleottajan tulee huolehtia vastuullaan olevista toimenpiteistä hyvissä ajoin siten,
että Vuokralleantajalle sopimuksen mukaan kuuluvat kuljetukset, nostot, asennustyöt,
varastointi jne. voidaan suorittaa sovitun aikataulun mukaisesti esteettä.
Muussa tapauksessa Vuokralleantajalla on oikeus veloittaa Vuokralleottajalta tarjouksensa
mukaisen hinnan lisäksi ylimääräisestä työstä Vuokralleantajan kulloinkin
voimassa olevan työveloitushinnaston mukaan.

3.3. Katselmukset
Mikäli Vuokralleantaja toimittaa Kaluston Vuokralleottajalle asennettuna, sovittujen
asennus- ja purkutöiden yhteydessä suoritetaan seuraavat yhteiset katselmukset:
• aloituskatselmus pidetään asennuspaikalla ennen töiden aloittamista.
• luovutuskatselmus pidetään asennustyön valmistuttua.
• palautuskatselmus pidetään ennen rakenteiden purkamista.
• loppukatselmus pidetään kun Kalusto on palautettu Vuokralleantajalle.

3.4. Hallinnan ja vastuun siirtyminen
Sikäli kuin Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja ovat sopineet Kaluston vuokraamisesta
asennettuna, vuokrauksen kohteena olevat esineet siirtyvät Vuokralleottajan
hallintaan ja vastuulle siinä laajuudessa ja järjestyksessä kuin Vuokralleantajan
suorittaman asennustyön on todettu kunkin työvaiheen yhteydessä pidetyssä katselmuksessa
edistyneen.
Vuokralleottaja vastaa Kaluston vioittumisesta tai katoamisesta niin kauan kuin Kalusto
on miltään osin asennuspaikalla. Vuokralleottajalla ei ole kuitenkaan vastuuta
Kaluston vioittumisesta, jonka osoitetaan aiheutuneen Vuokralleantajan omasta
tuottamuksesta.
Mikäli Vuokralleottaja ei ole tilannut Kalustoa asennettuna, hallinta ja vastuu vuokrauksen
kohteeseen siirtyvät kohdan 2.3. mukaisesti.

4. VUOKRAUKSEEN JA PALVELUIHIN YHTEISESTI SOVELLETTAVAT EHDOT

4.1. Vuokran määrä ja palveluiden hinta
Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan vuokraa koko edellä kohdassa 2.2. määritellyltä
vuokra-ajalta. Lisäksi Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan mahdollisista
ylimääräisistä työvuoroista edellä kohdassa 2.1. tarkoitetun lisäkorvauksen.
Jollei Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä ole muuta sovittu, vuokra sekä
edellä kohdassa 3. tarkoitettujen palveluiden hinta määräytyy Vuokralleantajan hinnaston
mukaan.

4.2. Vuokralleantajan ohjeet
Vuokralleottaja on velvollinen noudattamaan kaikkia Vuokralleantajan antamia rakenteisiin
liittyviä turvallisuus- ja muita ohjeita. Vuokralleottaja ei saa muuttaa tai
siirtää pystytettyjä rakenteita ilman Vuokralleantajan nimenomaista kirjallista suostumusta.
Vuokralleantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että rakenteita
on muutettu tai siirretty tai ohjeiden vastaisesti kuormitettu.

4.3. Reklamaatiot
Vuokralleottaja on velvollinen Kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan Kaluston
määrän, laadun ja kunnon. Mikäli Kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan
on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys
lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.
Sikäli kuin Vuokralleantaja on sitoutunut toimittamaan Kaluston asennettuna,
Vuokralleantaja toimittaa sen tarkastettuna ja käyttökuntoisena. Mahdolliset huomautukset
toimitetuista esineistä tai työsuorituksesta Vuokralleottajan tulee tehdä
Vuokralleantajalle viipymättä ja, mikäli osapuolten kesken suoritetaan katselmus,
katselmuksen yhteydessä.

4.4. Vuokralleottajan vastuu
Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen, kadonneen
tai muuten palauttamatta jääneen Kaluston sen uushankinta-arvoon. Vuokralleottaja
on velvollinen korvaamaan Vuokralleantajalle myös Kalustolle vuokra-aikana
huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta aiheutuneet
vahingot ja kustannukset.
Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö palauttaa Kaluston Vuokralleantajalle puhdistettuna
ja siinä kunnossa kuin se oli Vuokralleantajan luovuttaessa sen Vuokralleottajan
käyttöön, Vuokralleantajalla on oikeus periä Vuokralleottajalta Kaluston puhdistusja
kunnostuskulut (mukaan lukien käyttömateriaalin ja kulutusosien materiaalikustannukset).
Kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista
vastaa kuitenkin Vuokralleantaja.
Vuokralleottaja vastaa yksin vahingoista ja kustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu
hänelle tai kolmannelle osapuolelle Vuokralleottajan itsensä tai kolmannen
osapuolen suorittamasta Kaluston käytöstä, asennuksesta tai asennuspaikasta,
eikä Vuokralleantaja ole niistä vastuussa.
Mikäli Vuokralleottaja ei pysty täyttämään osaltaan sopimuksen ehtoja, Vuokralleottaja
vastaa siitä Vuokralleantajalle aiheutuneista vahingoista, ja Vuokralleantajalla
on oikeus laskuttaa Vuokralleottajaa kaikista Vuokralleantajalle syntyneistä kustannuksista,
niin välittömistä kuin välillisistäkin vahingoista.

4.5. Vuokralleantajan vastuun rajoitus

4.5.1. Vuokralleantajan vastuu välittömistä vahingoista
Vuokralleantaja vastaa vain Vuokralleottajalle syntyneistä välittömistä
vahingoista, jotka ovat syntyneet Vuokralleantajan vastuulle kuuluvasta
• Kaluston toimituksen viivästymisestä tai toimittamatta jäämisestä. suunnittelutai
asennusvirheestä.
• Kaluston rikkoutumisesta.
• Vuokralleottajan tulee osoittaa aiheutunut välitön vahinko ja vahingon määrä.

4.5.2. Vuokralleantajan vastuu välillisistä vahingoista ja käyttö – tarkoituksesta
Vuokralleantaja ei vastaa mistään Vuokralleottajalle syntyneistä välillisistä vahingoista
kuten muille maksetuista vahingonkorvauksista tai sopimussakoista taikka
muulle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta. Vuokralleantaja ei vastaa siitä, soveltuuko
Kalusto Vuokralleottajan aikomaan käyttötarkoitukseen.

4.5.3. Vuokralleantajan vastuun määrällinen rajoitus
Vuokralleantajan vastuu on rajoitettu korkeintaan määrään, joka vastaa sovittua
Kaluston vuokraa ja /tai palvelun hintaa. Edellä sanotulla ei kuitenkaan rajoiteta
vastuuta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeäksi katsottavalla huolimattomuudella.

4.5.4. Luonnonvoimien aiheuttamat vahingot
Vuokralleottajan tulee huolehtia mahdollisuuksien mukaan siitä, ettei poikkeuksellisista
luonnonvoimista aiheudu vahinkoa Kalustolle. Vuokralleantaja ei vastaa
poikkeuksellisten luonnonvoimien, kuten myrskyn (tuuli, jonka keskinopeus on vähintään
21 metriä sekunnissa), tulvan, rankkasateen tai salaman aiheuttamista vahingoista
Kalustolle.

4.5.5. Vastuu suunnitelmista
Kaikki Vuokralleantajan laatimat suunnitelmat edellyttävät suunnitelmien toteuttamiseksi
tarvittavien laitteiden vuokraamista Vuokralleantajalta. Vuokralleantaja ei
vastaa suunnitelmista, ellei Vuokralleottaja vuokraa suunnitelman edellyttämää Kalustoa
Vuokralleantajalta.

4.6. Vakuutukset
Kalusto ei ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vakuutussuojaa halutessaan
Vuokralleottajan tulee itse huolehtia Kaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta
koko vuokra-ajalta, mahdolliset kuljetukset mukaan lukien. Mikäli Vuokralleantaja
vastaa Kaluston kuljetuksesta tai lähettämisestä, Vuokralleantajalla on oikeus vaatia,
että Vuokralleottaja ottaa Kalustolle kuljetusvakuutuksen.

4.7. Sopimusrikkomus
Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin
olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa sopimus
ja ottaa Kalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen
oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset
olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän
maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta
osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan sopimuksen purkamisesta
Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon. Vuokralleottajalla
ei ole oikeutta pidättyä maksamasta vuokraa, vaikka se katsoisi, että sillä on jokin
saatava Vuokralleantajalta.

4.8. Ylivoimainen este
Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo,
konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano,
vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö
tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai
sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia,
jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun,
Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen
korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta
vahinkoa, ja Vuokralleantajalla on myös oikeus purkaa sopimus.
4.9. Vuokrasopimuksen siirtäminen
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa Kalustoa
osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

4.10. Selvittelykustannukset
Mikäli Vuokralleottaja vaatii Vuokralleantajalta selvästi perusteetta korvauksia sopimuksen
perusteella, on Vuokralleottaja vastuussa aiheettomasta selvitystyöstä
Vuokralleantajalle aiheutuneista kustannuksista.

4.11. Riitaisuudet
Kaikki osapuolten välisistä sopimuksista johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralleantajan
kotipaikan alioikeudessa tai Vuokralleantajan niin tahtoessa Vuokralleottajan
kotipaikan alioikeudessa.
Mikäli Vuokralleottaja on kuluttaja, hän voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan
(www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Kuluttaja voi myös nostaa kanteen Vuokralleottajan
kotipaikan alioikeudessa.

PIHAPETO TMI:N  VUOKRAUSEHTOJEN LISÄYS:

1. Vuokrahinta ja -perusteet määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
2. Maksuehto on 14 vrk netto ellei muusta ole erikseen sovittu. Vuokralleantaja perii
vuokralaskujen yhteydessä kulloinkin voimassa olevat käsittely- ja laskutuskulut.
Maksun viivästyessä peritään viivästyskorkona kuluttajalta korkolain mukainen kulloinkin
voimassa oleva viivästyskorko ja yrityksiltä/elinkeinonharjoittajilta 16 % viivästyskorko.
Vuokralleantajalla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset
perintäkulut. Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö kaluston palautusvelvollisuutensa
on Vuokralleantajalla oikeus periä kaluston etsintä- ja noutokustannukset täysimääräisenä.
3. Vuokraajan on todistettava henkilöllisyytensä. Vuokraaja antaa luvan luottotietojen
tarkistamiseen ja luottopäätöksen tekemiseen.
4. Asiakkaan tiedot rekisteröidään Vuokralleantajan tietojärjestelmään sopimuksia,
laskutusta ja luotonvalvontaa varten.
5. Vuokralleottajalla ei ole ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta lupaa
siirtää tällä vuokrasopimuksella vuokrattua kalustoa toiselle työmaalle.
6. Kaluston kuljetukset eivät sisälly vuokraan.